Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen de orthopedagoog werkend bij Intelecto (hierna te noemen Intelecto) en de cliënt of de scholengemeenschap (hierna te noemen opdrachtgever).
1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvraag van de aanmelding of begeleiding. Het begeleidingsplan geeft de inhoud van de begeleidingsovereenkomst weer. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een intelligentieonderzoek.
2. De opdrachtgever ontvangt een maandfactuur per e-mail. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De factuur voor intelligentieonderzoek dient voldaan te zijn voor het adviesgesprek.
3. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen 14 dagen heeft voldaan is de opdrachtgever in verzuim. Intelecto stuurt eenmalig een herinneringsnota. De opdrachtgever krijgt vanaf ontvangst van deze nota 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen. Dit geldt alleen als de overeenkomst is aangegaan tussen een consument en Intelecto. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen tussen Intelecto en een bedrijf geldt dit niet. Bij de tweede herinneringsnota worden €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Over het openstaande bedrag wordt bovendien de wettelijk rente berekend.
4. Intelecto is gerechtigd om bij een betalingsachterstand, zoals vermeld onder punt 3 van de algemene voorwaarden, om derden te belasten met de vordering van het verschuldigde bedrag. Alle gerechterlijke en buitengerechtelijke kosten kosten die gemaakt worden worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn minimaal 15 procent van het verschuldigde bedrag.
5. Indien de betalingsachterstand langer is dan twee maanden zal de begeleiding stopgezet worden.
6. De diensten worden aan huis geleverd, tenzij anders overeen gekomen.
7. Wilt u een afspraak afzeggen dan gelden de volgende regels:
- Een afspraak die minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd kan kosteloos worden geannuleerd.
- Indien een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd wordt het volledige bedrag van begeleiding in rekening gebracht. Voor intelligentieonderzoek geldt 50% van de onderzoekskosten.
8. Indien Intelecto de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting van de opdrachtgever tot betaling. 
9. Wanneer de eisen van de opdrachtgever strijdig zijn met de voorwaarden van Intelecto dan gelden de voorwaarden van Intelecto.
10. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze schriftelijk indienen via feedback@intelecto.nl. De klacht wordt geïnventariseerd en er wordt, samen met u, een passend oplossing gezocht. U ontvangt binnen 4 weken na het indienen van een klacht een reactie. Bij meer complexe klachten kan dit verlengd worden met 2 weken. Dit wordt tijdig met u besproken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan zal er via de juridische weg naar een oplossing worden gezocht. Een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van betalingsverplichting.
11. De compensatie voor vermogens- en immateriële schade veroorzaakt door Intelecto is beperkt tot de hoogte van de factuur of het gedeelte van de factuur waaruit aansprakelijkheid voortvloeit. Intelecto is niet aansprakelijk voor andere schade zoals indirecte schade, gevolgschade, gemiste winst of bedrijfsschade geleden door de opdrachtgever, andere betrokkenen of derden.
12. Indien er sprake is van overmacht is Intelecto gemachtigd om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten. Overmacht is in ieder geval, maar niet alleen: brand, weersomstandigheden, ongeval, ziekte, staking, oorlog, terroristische dreiging of aanslagen, belemmeringen met betrekking tot transport, maatregelen die zijn opgesteld door de overheid, storingen met betrekking tot internet of telefonie of andere omstandigheden waar Intelecto geen invloed op kan uitoefenen.
13. Indien er sprake is van overmacht en Intelecto de uitvoering van de werkzaamheden moet stoppen behoudt Intelecto het recht op vergoeding tot het tijdstip waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
14. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij of gemeente hanteert.
15. Met wederzijdse instemming tussen Intelecto en de opdrachtgever kan de begeleiding op elk willekeurig moment worden stop gezet. Intelecto behoudt het recht de begeleiding op elk willekeurig moment stop te zetten. Dit zal altijd onderbouwd worden naar de opdrachtgever.
16. Van de overeenkomst en algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk door Intelecto worden afgeweken.
17. De tarieven voor een intakegesprek of begeleiding zijn per uur.
18. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naar waarheid verstrekken van informatie. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet kan de overeenkomst per direct ontbonden worden.
Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Intelecto en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Disclaimer:
Intelecto voert het beheer over de pagina’s op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleent. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. 

 Actievoorwaarden

Deze actie voorwaarden zijn van toepassing op de actietarieven. 
1. De actie is geldig in de periode van 01 juli 2016 tot en met  01 september 2016. Aanmeldingen die worden gedaan op 01 september 2016 vallen binnen de actieperiode. Voor aanmeldingen na 1 september 2016 geldt het normale tarief. De intake dient plaats te vinden binnen 2 maanden na aanmelding. 
2. Op de actievoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
3. Intelecto is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Intelecto.
5. Wijzigingen in prijs, uitvoering en beschikbaarheid voorbehouden.
6. De aanbieding is als volgt:
- Eén gratis en vrijblijvend intake gesprek in de maanden april en mei voor aanmeldingen die gedaan worden via het aanmeldingsformulier op onze website voor of op 1 juni 2016. Dit actietarief geldt alleen als u woonachtig bent in Zwolle. Indien u wenst dat het intake gesprek op een adres buiten Zwolle plaatsvind geldt het reguliere tarief. 
 7. Door het invullen van het aanmeldingsformulier verklaart de aanmelder akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.